Suoraan sisältöön

Enonkosken ehkäisevän päihdetyön työryhmän kokous pidettiin maaliskuun lopussa. Kokouksessa käsiteltiin mm. päihteiden käyttötilannetta Enonkoskella sekä kuntalaisille maaliskuussa tehdyn päihdekyselyn tuloksia.

Kunnassa on toteutettiin siis päihdekysely kaikille yli 13 v. kuntalaisille 8.-22.3.2022 välisenä aikana. Kysely julkaistiin Webpropol-kyselynä kotisivuilla sekä kunnan Facebookissa. Kyselyllä kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä kunnan päihdetilanteesta ja riippuvuuksien hoitomahdollisuuksista. Vastaajia vain 28, joten vastausprosentti jää hyvin alhaiseksi.

Päihdekyselyn tuloksista yhteenveto:

Vastaajista 39 % oli miehiä ja 61 % naisia. Vastaajat jakautuvat ikäryhmittäin siten, että 46 % vastaajista oli ikäryhmässä 13-16 v. , vastaajia 17-20 v. ikäryhmässä ei ollut laisinkaan, 43 % vastaajista oli ikäryhmässä 21-65 v. ja 11 % vastaajista oli 65-vuotiaita.

Kyselyyn vastanneista 90 % toi esille, että he eivät olleet havainneet Enonkoskella viimeisen 12 kk aikana alkoholin välittämistä alaikäisille, 82 % ei ollut havainnut tupakkatuotteiden välittämistä alaikäisille ja 75 % ei ollut havainnut alkoholin vaikutuksen alaisena ajamista.  Vastanneista 71 % ei ollut havainnut Enonkoskella viimeisen 12 kk alaikäisten alkoholin käyttöä, 39 % ei ollut havainnut tupakoimista, 45 % ei ollut havainnut nuuskaamista, 63 % ei ollut havainnut sähkösavukkeiden käyttöä, 84 % ei ollut havainnut kannabiksen käyttöä ja 83 % ei ollut havainnut rahapelaamista. Alaikäisten alkoholin käyttöä oli havainnut 18 % vastaajista, tupakoimista 39 % ja nuuskaamista oli alaikäisten keskuudessa havainnut 38 % vastaajista.

Vastaajilta kysyttiin lakisääteisten tupakointikieltojen noudattamista. Vastaajista noin puolet toi esille, että tupakointikieltoja noudatetaan, toisaalta 36 % vastaajista ei osannut sanoa, että noudatetaanko esim. tupakointikieltoa päiväkodin tai koulun alueella.

14 % vastaajista toi esille, että Enonkosken kunnan alueella käytetään liikaa alkoholia tai muita päihteitä ja 50 % puolestaan vastasi, että käytetään liikaa. 36 % vastaajista ei osannut vastata kysymykseen.

71 % vastaajista kertoi, että päihtyneiden ihmisten käyttäytyminen ei ole heikentänyt turvallisuuden tunnetta jossakin tilanteessa edellisten 12 kk aikana ja 18 % puolestaan toi esille kokeneensa turvallisuuden tunteen heikentymistä.

Vastaajista 78-86 % toi kyselyssä esille, että Enonkoskella saa helposti tukea mm. alkoholin, tupakan, nuuskan, huumausaineiden, rahapelien ja nettipelien hoitoon. Toisaalta yksittäisiä vastauksia oli, jossa tuotiin esille, että tukea ei ole saatavilla erityisesti alkoholin ja tupakan aiheuttamien riippuvuuksien hoitoon.

Kyselyssä selvitettiin myös, että onko terveydenhuollon vastaanotolla vastaajalta kysytty viimeisen 12 kk aikana mm. alkoholin käytöstä, tupakoinnista, rahapelaamisesta, huumeiden ja nuuskan käytöstä. Vastaajista noin puolelle oli esitetty kysymyksiä em. riippuvuuksiin liittyen, toisaalta noin 20 % vastaajista ei ollut tarvinnut käydä terveydenhuollon palveluissa viimeisen vuoden aikana.

Kyselyssä selvitettiin myös, että ovatko vastaajat olleet huolissaan viimeisen 12 kk aikana läheisten ja omasta alkoholin käytöstään. Suurin osa vastaajista ilmoitti, että ei ole ollut huolissaan ja kukaan ei itse ollut hakenut apua päihde- tai riippuvuusongelmaan viimeisen vuoden aikana.

Vastauksissa toivottiin päihdehaittojen ehkäisemiseksi panostusta ennaltaehkäisevään työhön ja puheeksiottoon.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Enonkosken ehkäisevän päihdetyön työryhmä kokoontuu seuraavan kerran lokakuussa 2022.

Lisätietoja Ehkäisevän päihdetyön työryhmän puheenjohtaja Minna Laurio, puh. 044 3453012, s-posti: minna.laurio@enonkoski.fi