Suoraan sisältöön

Monialainen työllistämistä edistävä yhteispalvelu (TYP)

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
1.10.2020

1. Rekisterin nimi

Monialainen työllistämistä edistävä yhteispalvelu (TYP)

2. Rekisterinpitäjä

Enonkosken kunta (0163687-9)
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

3. Rekisterin yhteyshenkilö kunnassa

Työnsuunnittelija
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski
p. 044 345 3078

4. Rekisteriasioita käsittelevä henkilö

Savonlinnan kaupungin työllisyyspalveluiden palveluohjaaja
p. 044 417 4136

5. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Enonkosken kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 044 417 4040

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Monialaisen yhteispalvelun työllistymistoimintaa tukevan asiakassuhteen hallinnointi: asiakaspalvelu, päätökset ja maksatukset sekä toiminnan seuranta, arviointi ja tilastointi.

Rekisterin ylläpidon oikeusperuste on lakisääteisen tehtävän toteuttaminen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001)
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
(1369/2014)

7. Rekisterin tietosisältö

  • Asiakastiedot (nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, taustatiedot)
  • Tehdyt päätökset, maksutapahtumat, kertomustekstit, suunnitelmat, palvelut sekä työtoiminnan asiakassopimus.
  • Asiakkaan työ- ja toimintakykyyn oleellisesti vaikuttavat terveystiedot.

Rekisteritiedot ovat salassa pidettäviä.

Salassapidon perusteet:
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (937/2012)
Valtioneuvoston asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1377/2014)
Julkisuuslaki (621/1999, 24§)

8. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta, väestötietojärjestelmästä, Kelalta, Sosterista ja TE-hallinnolta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Sopimuksenmukaisen (Enonkoski, Savonlinna, Sulkava ja Rantasalmi sekä Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto sekä Kela) monialaisen yhteispalvelun TYP-työntekijät, joilla työtehtävien mukaiset käyttöoikeudet työllisyyspalveluiden rekisteritietoihin.

10. Henkilötietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan lakiin tai suostumukseen perustuen

  • lähettävälle taholle
  • kuntouttavan työtoiminnan järjestäjälle

11. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

12. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kunnan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Säilytysperuste:
Kuntaliiton suositukset

13. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

TYPPI -järjestelmä yhteistyösopimuksen mukaisten toimijoiden käytössä.

Kuntien ja Kelan TYP-henkilöstölle käyttöoikeuden monialaisen yhteispalvelun TYPPI -järjestelmään myöntää Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja TE-henkilöstölle puolestaan Etelä-Savon TE-toimisto.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmien käyttöoikeuksia työtehtävien mukaisesti, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja aineistoa saa käsitellä vain henkilöt, joilla työelämäpalveluiden työtehtävien mukainen oikeutus rekisteritiedon käsittelyyn.