Suoraan sisältöön

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011)

Julkinen kuulutus

Valtioneuvoston päätös päivitetystä Suomen merenhoitosuunnitelmasta

Valtioneuvosto on 16.12.2021 hyväksynyt päivitetyn Suomen merenhoitosuunnitelman.

Kuulutuksen julkaisupäivä
21.12.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain (434/2003) 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta
eli 28.12.2021

Nähtävillä pito
Tämä kuulutus on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset
(valitse ELY-keskus). Kuulutettavat asiakirjat löytyvät osoitteesta:
www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito.

Tieto kuulutuksesta lähetetään Manner-Suomen kunnille julkaistavaksi niiden verkkosivuilla.

Muutoksenhaku ja valitusaika
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Muutoksenhakua koskevat ohjeet ovat valtioneuvoston päätöksen liitteenä
olevassa valitusosoituksessa.

Valitusaika päättyy 27.1.2022.

Lisätietoja:

Pekka Paavilainen Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 022 921,
pekka.paavilainen@ely-keskus.fi