Suoraan sisältöön

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 05.07.2024:

 

§ Tunnus/Rakennuslupa

Hakija

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

30

Myönnetty

24-0030-MAI 046-406-0017-0049

Pöytälahdentie

Kuuramaa Ilkka Joonas Eerikki Maisematyölupa

Puiden kaataminen: Kuviolla 11 tehdään päätehakkuu, jonka jälkeen kuvio uudistetaan männylle istuttaen. Maanmuokkaus tehdään laikuttaen kaivinkoneella. Kuvio on osittain Saimaan alueen osayleiskaavan SM-alueella (muinaismuistoalue) ja rajoittuu kaavakartan mukaisesti A-alueeseen. Lisäksi kiinteistöllä sekä vesiliikenteen linjamerkit. Hakkuu toteutetaan PEFC-sertifiointikriteerien mukaisesti, jossa rantaan jätetään keskimäärin 10 metrin suojakaista, joka on joka paikasta leveydeltään vähintään 5 m. Muinaismuistoalue huomioidaan hakkuissa siten, että hakkuutähteitä eikä puutavaraa varastoida muinaismuistoalueelle ja laikutus tehdään tällä alueella siten, että humuskerroksen alla olevaan kivennäismaahan ei kajota. Vesiliikenteen linjamerkit huomioidaan siten, että merkkilinja pysyy uudistamistöiden jälkeen avoimena. Linjaa ei istuteta eikä siihen tehdä maanmuokkausta.

Stora Enso ottaa yhteyttä ELY-keskukseen ja tarkentaa tarvittaessa ohjeistusta vesiliikenteen linjamerkkien huomioimisesta.

Allekirjoittaja                      Otto Häkkinen
kunnaninsinööri

OIKAISUVAATIMUS Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle jaostolle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Jos vaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa vaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin vaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille vaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Viranomainen, jolle vaatimus tehdään (nimi ja osoite) Enonkosken kunta, Tekninen lautakunta Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski (ma-pe klo 9.00 – 15.00)