Suoraan sisältöön

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä(1040/2006)

Julkinen kuulutus

Valtioneuvoston päätös vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022–2027

Valtioneuvosto on tehnyt 16.12.2021 päätöksen Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen-Saaristomeren-
Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen
ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022–2027.

Kuulutuksen julkaisupäivä   21.12.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain (434/2003) 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta
eli 28.12.2021.

Nähtävillä pito
Tämä kuulutus on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/Kuulutukset
(valitse ELY-keskus).
Kuulutettavat asiakirjat ovat esillä osoitteessa: https://www.ymparisto.fi/fi- FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito.
Tieto kuulutuksesta lähetetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueen kunnille julkaistavaksi niiden verkkosivuilla.

Muutoksenhaku ja valitusaika
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Muutoksenhakua koskevat ohjeet ovat valtioneuvoston päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 27.1.2022.

Lisätietoja
Juho Kotanen, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 0295 024 192, juho.kotanen@ely-keskus.fi