Suoraan sisältöön

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen kuulutus maakuntakaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville pidosta. 

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti 21.8.2023 käynnistää 4. vaihemaakuntakaavan laadinnan ja kuuluttaa sen vireilletulosta.

Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 21.8.2023 ja asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Vaihemaakuntakaavassa päivitetään 1. vaihemaakuntakaavan tuulivoima-alueita ja etsitään uusia teollisen kokoluokan tuulivoima-alueita sekä osoitetaan uudet tiedossa olevat suurjännitevoimalinjat. Niinimäen tuulipuiston osalta poistetaan vaihtoehtoinen voimajohtokäytävän varaus.

Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 30.8. – 29.9.2023 välisen ajan Etelä-Savon maakuntaliiton virastossa ja Etelä-Savon kaupunkien ja kuntien virastoissa niiden aukioloaikoina. Aineistoon on mahdollisuus tutustua myös maakuntaliiton kotisivuilla osoitteessa https://www.esavo.fi. Tänä aikana kaikki kaavan osalliset voivat ilmaista mielipiteensä suunnitelmasta. Maakuntakaavan osallisia ovat kaikki ne henkilöt, viranomaiset ja yhteisöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitettu kirjallinen palaute tulee toimittaa viimeistään 29.9.2023 klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@esavo.fi tai Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli.

Tarkempia tietoja antaa aluesuunnittelupäällikkö Jenni Oksanen ja 1.9.2023 alkaen Marko Tanttu puh. 040 628 2788.

Mikkelissä 21.8.2023
ETELÄ-SAVON MAAKUNTAHALLITUS