Suoraan sisältöön

Verkkosivut ja sähköiset lomakkeet

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
14.12.2021

1. Rekisterin nimi

Verkkosivut ja viestinnälliset verkkopalvelut

2. Rekisterinpitäjä

Enonkosken kunta (0163687-9)
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Kunnanjohtaja
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski
p. 044 345 3012

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Enonkosken kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Enonkosken kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden henkilötietojen (myös sidonnaisuuksien) käsitteleminen Enonkosken kunnan verkkosivuilla.

Rekisteriin syntyy myös asiakkaiden henkilötietoja asiakaspalautteiden täyttämisen myötä. Palautteisiin tallennettuja henkilötietoja käytetään vain siinä käyttötarkoituksessa, johon asiakas on palautteen antanut. Palautetta täyttäessään asiakkaan on syytä huomioida, että ei laita palautteeseen salassa pidettäviä tai arkaluonteisia tietoja.

Verkkosivusto tallentaa päätelaitteellesi evästeitä eli pieniä tekstitiedostoja. Verkkoanalytiikkatyökalu Google Analytics käyttää evästeitä tilastotietojen keräämisessä. Tietoja kerätään, jotta voidaan analysoida kävijämääriä, sisällön kiinnostavuutta ja palvelun käyttötapoja sekä kehittää verkkosivustoa. Käsittelyn oikeusperuste on lakisääteisen tehtävän toteuttaminen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Kuntalaki (410/2015)
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää:

  • verkkosivujen ylläpitäjien nimet, käyttäjätunnukset ja sähköposti-osoitteet
  • henkilöhakemiston, jossa henkilöstön nimet, nimikkeet, työpuhelinnumerot, työosoitteet, työyksiköt ja työsähköpostiosoitteet
  • kunnan toimielinten luottamushenkilöiden henkilötiedot, puolue ja sidonnaisuudet sekä yhteystiedot suostumuksella
  • sähköisten palautteiden henkilötiedot ja sähköpostiosoitteet

7. Henkilötietojen tietolähteet

  • Luottamushenkilöhakemiston tiedot tulevat luottamushenkilöiltä itseltään.
  • Kunnan henkilöhakemiston sekä ylläpitäjien tiedot tulevat asiaosaisten työyksiköistä ja henkilöstöhallinnosta.
  • Sähköisen asioinnin lomaketiedot lomakkeen täyttävältä asiakkaalta.
  • Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Enonkosken kunnan työntekijät, joilla on ylläpito-oikeus verkkosivujen julkaisujärjestelmään. Sähköisten palautteiden tietoja käsittelevät kunnan työntekijät, joilla on työtehtäviensä mukaiset oikeudet käsitellä asianomaisten lomakkeiden tietoja. Käsittelijänä toimii myös verkkosivujärjestelmän toimittajataho.

9. Henkilötietojen luovutukset

Tietojen luovuttaminen tapahtuu vain asiaomaisten suostumuksella.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Koska sivustolla käytetään Google analytics -työkalua, niin henkilötiedon siirtoa tapahtuu myös EU:n ulkopuolelle. Googlen tietosuojakäytäntöihin voit tutustua tästä linkistä.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kunnan tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

Säilytysperuste:
Kansallisarkiston ohjeistukset.
Kuntaliiton suositukset.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Verkkosivuston julkaisujärjestelmä on WordPress.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla järjestelmän käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia. Rekisterinpitäjän ja järjestelmäntoimittajien kesken on tehty sopimus tietosuojasta ja tekniseen ympäristöön liittyvistä vaatimuksista.

Järjestelmäntoimittaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Mahdollinen manuaalinen aineisto (esim. tulostetut palaute-/kyselylomakkeet) säilytetään lukituissa tiloissa.