Suoraan sisältöön

Rakennetun ympäristön tiedon digitalisoinnin
hyödyt tunnistetaan Etelä-Savon kunnissa

26.10.2020 10:57:09 | Etelä-Savon ELY-keskus

Etelä-Savon kuntien rakennetun ympäristön tiedon tilannetta on
alettu selvittää. Etelä-Savon ELY-keskuksen KaavaDigi-hankkeen
käynnistämillä kuntakierroksilla on yhdessä pohdittu kuntien
valmiutta ottaa käyttöön valtakunnallinen rakennetun ympäristön
tietojärjestelmä. Tiedon digitalisaation hyödyt onkin jo tunnistettu
kunnissa. Kansallisen tietoalustan kautta tieto voidaan toimittaa
kerralla kaikille viranomaisille ja kuntalaiset voivat etsiä
tietoalustasta omia tietojaan.

Kuntia tuetaan digimuutoksessa
KaavaDigi-hankkeen yhtenä tavoitteena on saada kokonaiskuva kuntien
rakennetun ympäristön tiedon tilasta ja kuntien valmiudesta kansallisen
tietoalustan käyttöönottoon. Kuntien tilannetta kartoitetaan haastatteluilla, joita on
sovittu lähes Etelä-Savon kuntien kanssa. Kuntien kaavoituksen,
rakennusvalvonnan ja paikkatietojärjestelmien asiantuntijoilta selvitetään mm.
missä muodossa tietoa nyt tuotetaan, miten sitä tallennetaan, millaisia sähköisiä
järjestelmiä on käytössä ja miten tallennettua tietoa hyödynnetään. Kuntien
kanssa keskustellaan myös siitä, miten kunnassa nähdään omat mahdollisuudet
muutokseen ja millaista apua kunnat kaipaavat.
Kunnilta kerätyn tiedon perusteella kunnille laaditaan tiekartat, joiden perusteella
kunnat valmistautuvat maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen. Tarkoitus on,
että vuoden 2021 loppuun mennessä kunnilla olisi käsitys siitä, mitä kuntien on
tehtävä, että uusi järjestelmä voidaan ottaa käyttöön. Kun tarvittavat toimenpiteet
on hahmotettu, kuntia myös tuetaan toimenpiteiden toteuttamisessa. Myös tuen
tarve hahmottuu hankkeen myötä.
– Jokaiselle kunnalle tehdään oma tiekartta, kertoo hankevastaavana toimiva
Satu Reisko Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Kunta saa siis ohjeet siitä, mitä
tarvitsee tehdä. Tämän lisäksi kuntia myös tuetaan toimenpiteiden
suorittamisessa.

KaavaDigi-hankkeen hyödyt on nähty kunnissa
Osa ensimmäisistä haastatteluista on jo tehty ja rakennetun ympäristön tiedon
tilanne alkaa hahmottua. Kunnat ovat olleet tyytyväisiä saadessaan apua
muutoksen valmisteluun. Kunnissa kaivataan tietoa meneillään olevasta
muutoksesta ja siitä, miten muutos vaikuttaa kunnan toimintaan. Osalla kunnista
ei ole resursseja itse selvittää mitä pitää tehdä. Hanke helpottaa kuntien
tilannetta, kun kaikkea ei tarvitse tehdä itse.
– Kuntien on vielä hankala hahmottaa mitä heiltä odotetaan, Satu Reisko arvioi.
Silloin kunnassa ei myöskään hahmoteta, mihin apua tarvitaan. Harvalla kunnalla
on mahdollisuus irrottaa omista resursseistaan ketään asiaa selvittämään ja
muutosta valmistelemaan. KaavaDigi-hanke vastaa juuri tähän tarpeeseen ja
siksi hanke on otettu hyvin vastaan.
Kunnat myös hyötyvät rakennetun ympäristön digitalisaatiosta monella tapaa.
Yhden kansallisen tietoalustan kautta voidaan tieto toimittaa kerralla kaikille
viranomaisille. Myös kuntalaiset voivat etsiä omia tietojaan samasta
tietoalustasta, jolloin tarve kunnan asiakaspalvelulle vähenee. Tallennettujen
tietojen yhteen toimivuus helpottaa niiden tulkintaa, ja tiedot ovat myös paremmin
ajan tasalla. Näistä kertyy kunnille säästöä resurssien käytössä.

Yhteyshenkilö

Maankäyttöasiantuntija Satu Reisko, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4095,
satu.reisko(at)ely-keskus.fi

Lisätietoa julkaisijasta Etelä-Savon ELY-keskus

Etelä-Savon ELY-keskus
Jääkärinkatu 14, PL 164
50101 Mikkeli

0295 024 000
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-etela-savo
Etelä-Savon ELY-keskus tuottaa valtion aluehallinnon palveluja ja osallistuu
maakunnan kehittämiseen Etelä-Savon maakunnan alueella. Palvelumme
kohdistuvat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, maaseutuun sekä
ympäristöön ja luonnonvaroihin. Omaa toimialuetta laajemmin hoidamme rakennerahastotehtäviä Itä-Suomen alueella, koordinoimme vesienhoitoa Vuoksen vesistöalueella ja vastaamme valtakunnallisen TE-hallinnon
asiakaspalvelukeskuksen toiminnasta. Viraston toimipaikka sijaitsee Mikkelissä.

Linkki tiedotteeseen