Suoraan sisältöön

Enonkosken kunnan henkilöstöselvitys toi esille hallinnon niukat henkilöstöresurssit. Suosituksena luottamuksen vahvistaminen kunnan toiminnassa.

Enonkosken kunnassa toteutettiin kevään aikana koko henkilöstöön kohdentuva henkilöstöselvitys. Selvityksen tavoitteena oli saada tietoa siitä, millä tavoin ja millä henkilöstöresursseilla kunnan palvelut tuotetaan tulevaisuudessa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Henkilöstöselvitys sisälsi henkilöstölle tehtävän kyselyn, johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sekä toimistosihteereiden haastattelut. Selvitystyössä laadittiin kuvaus kunnan nykyisestä organisoitumisesta ja käytettävissä olevista henkilöstöresursseista, henkilöstörakenteesta ja riittävyydestä. Niitä myös arvioitiin suhteessa nykyiseen ja tulevaan palvelutarpeeseen sekä verrattiin Enonkosken kunnan toimintaa ja taloutta vastaavanlaisiin kuntiin. Henkilöstöselvityksen toteutti FCG Finnish Consulting Group.

Henkilöstöselvitys toi esille, että vuoden 2022 lopussa kunnan henkilöstömäärä kokonaisuutena oli 60 henkilöä, joista määräaikaisia oli 18. Suurin toimiala on opetus- ja kulttuuritoimi, jossa työskentelee 63 % kunnan henkilöstöstä.

Opetushenkilöstön resurssointi suhteessa oppilasmäärään ei poikkea normaalista ja voi olla jopa hieman parempi kuin keskimäärin. Mikäli oppilasmäärän kehittyminen toteutuu nykyisten määrällisten tietojen pohjalta laaditun ennusteen mukaisena, niin varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä vähenee ja vaikuttaa varhaiskasvatuksessa työskentelevien määrään muutamia vuosia aikaisemmin kuin lasten määrän vähenemisen vaikutuksen näkyvät koulussa. Vuosiluokkien 1–6 opetuksessa siirrytään 1-sarjaisesta opetuksen järjestämisestä yhdysluokkaopetukseen portaittain tämän vuosikymmenen aikana. Vuosikymmenen lopussa luokanopettajatarve on 3–4 opettajaa ja vuosiluokkien 7–9 oppilasmäärän lasku ajoittuu 2030-luvulle.

FCG:n selvityksen perusteella suositukset tulevaisuuden osalta ovat, että kunnan organisaatiossa olisi jatkossa kolme toimialuetta, joista vastaa toimialajohtaja. Hallintopalveluista vastaa kunnanjohtaja, sivistyspalveluista vastaa rehtori, jolle osoitetaan sivistyspalvelujen toimialajohtajan tehtävät ja teknisestä toimesta vastaa kunnaninsinööri. FCG suosittelee vapaa-aikalautakunnan lakkauttamista ja tehtävien siirtämistä kunnanhallitukselle sekä sivistys- ja tekniselle lautakunnalle. Hallintopalveluihin kuuluisivat yleishallinto, työllisyyden hoito, kehittäminen ja elinvoima. Sivistyspalveluihin puolestaan varhaiskasvatus, perusopetus ja kirjastopalvelut sekä tekniselle toimelle kiinteistöjen ja yleisten alueiden hoito, vesi- ja viemärilaitos sekä rakennusvalvonta.

Lisähenkilöstöä FCG:n suosituksen mukaan tarvitaan hallintopalveluihin yksi henkilö hallintosihteerin/-päällikön nimikkeellä, jonka keskeisiä tehtäviä olisivat mm. henkilöstöhallintoon liittyvien asioiden asiantuntija ja koordinoija kunnassa, palkka-asiamies, palkkahallintoon liittyvien tehtävien hoitaminen, tietohallinosta ja arkistoinnista vastaaminen sekä toimistosihteerien esihenkilönä toimiminen. Lisäksi tehtäviin kuuluisivat mm. kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston sihteerinä toimiminen. Tehtäväkuva muodostuisi kunnanjohtajalta ja toimistosihteereiltä siirtyvistä tehtävistä sekä tehtävistä, jotka ovat pirstaleisina jakautuneet eri tehtäviin tai jääneet hoitamatta.

Hallintopalveluihin kuuluvaan elinvoiman palvelualueeseen lisätään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä tehtäviä, joita siellä ennestään on jo jonkin verran ollut (mm. järjestöyhteistyö). Samalla vahvistetaan myös kunnan roolia hyvinvoinnin edistämisessä. Liikunnanohjaaja-nuorisotyöntekijän siirtyminen vapaa-aikapalveluista esitetään siirrettäväksi hallintopalvelujen alle.

Rehtorin keskeiset tehtäviä ovat vastata varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluista, ruokapalveluista sekä kirjastopalveluista. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluvat sivistyspalvelujen toimialajohtajan tehtävät. Rehtori-sivistystoimenjohtajalta jäisi siis pois vapaa-aikatoimen palvelut, pois lukien liikuntapaikkojen hoitaja, joka siirtyisi kokonaan teknisen toimen alaisuuteen.

FCG:n suosituksen mukaan muutoksia toimintakulttuuriin tulisi tehdä mm. keskinäistä luottamusta vahvistamalla, jonka tulisi olla kunnan yksi keskeisin kehittämiskohde. Luottamus lisääntyy vuoropuhelun ja arvostuksen kautta. Kunnassa tulisi ottaa käyttöön nykypäivän valmentavan johtamisen menetelmät, jotka korostavat keskinäistä luottamusta, toisten arvostamista ja vuorovaikutusta. FCG suosittaa, että luottamushenkilöille sekä esitelijöille järjestetään yhteistä koulutusta roolien ja tehtävien selkeyttämiseksi, sekä yhtenäisen toimintakulttuurin luomiseksi. Lisäksi tulisi laatia selkeät linjaukset asioista, mitä käsitellään demokraattisesti toimielimissä ja mitä voidaan operatiivisen johtamisen avulla hoitaa. Lisäksi suosituksena on, että otetaan sähköinen kokouskäytäntö (esityslistat, pöytäkirjat) käyttöön kaikissa kunnan päätöksenteon ja hallinnon foorumeilla.

Henkilöstöselvityksen raportti kokonaisuudessaan sekä kunnan talouden vertailu (talousbenchmark) löytyvät kokonaisuudessaan näistä linkeistä

Enonkosken henkilöstöselvitys 20.6.2023

Liite Enonkoski talousbenchmark 20.6.2023

Lisätietoja henkilöstöselvityksen osalta antaa kunnanjohtaja Minna Laurio, puh. 044 3453012, s-posti: minna.laurio@enonkoski.fi ja hallituksen puheenjohtaja Lauri Niiranen, puh. 050 323 6695