Suoraan sisältöön

Avaintenhallinta

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
24.9.2020

1. Rekisterin nimi

Kunnan kiinteistöjen avainten- ja kulkutunnisteiden hallinta

2. Rekisterinpitäjä

Enonkosken kunta (0163687-9)
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

3. Rekisteriasioita käsittelevät henkilöt

Toimistosihteeri (avaimet)
Enonkoskentie 3T,
58175 Enonkoski
p. 044 345 3020

Liikunnanohjaaja (kulkutunnisteet)
Pirttiniementie 4,
58175 Enonkoski
p. 044 345 3037

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Enonkosken kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kunnan kiinteistöjen käyttöön oikeuttavien henkilöiden avainten ja kulkutunnisteiden hallinta.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste perustuu suostumukseen ja asiakkaan ja kunnan väliseen sopimukseen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Kuntalaki (410/2015)

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn (asiakas tai työntekijä) etu- ja sukunimi, laskutettavien osalta lisäksi laskutusyhteystiedot.

7. Henkilötietojen tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Enonkosken kunnan työntekijät, joilla on työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset oikeudet rekisteritietoihin. Asiakaslaskutuksessa henkilötiedon käsittelijänä toimii myös sopimuksen mukainen palveluntuottaja.

9. Henkilötietojen luovutukset

Rekisteristä ei tapahdu luovutuksia.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään asiakkuuden ajan.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Sähköisesti rekisteritietoa käsitellään vain laskutustapahtumissa palveluntuottajan tietojärjestelmässä.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.