Suoraan sisältöön

Kaukolämpöasiakkaat

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
25.9.2020

1. Rekisterin nimi

Kaukolämpöasiakkaat

2. Rekisterinpitäjä

Enonkosken kunta (0163687-9)
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

3. Rekisteriasioita käsittelevä henkilö

Toimistosihteeri
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski
p. 044 345 3026

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Enonkosken kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kaukolämpöasiakkuuksien hallinta ja laskutuksen toteuttaminen.

Käsittelyn oikeusperusteena on sopimus.

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakastiedot (nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, asiakasnumero ja yhteystiedot) sekä energiamittarin tiedot ja lisäksi vesilaitoksen ja kaukolämpölaitoksen yhteiskäytössä olevassa KeyAqua -sovelluksessa kaukolämpölinja.

7. Henkilötietojen tietolähteet

Asiakkaalta itseltään (sopimus ja käyttäjätietolomake).

8. Henkilötietojen käsittelijät

Laskutus sekä mittarinlukijat. Käsittelijöinä toimivat myös Keypro -sovellustoimittaja sekä kunnan asiakaslaskutusta toteutettava palveluntuottaja (Sarastia).

9. Henkilötietojen luovutukset

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolelle ilman suostumusta, lukuun ottamatta kaukolämpölaitoksen lukuun toimivia vastaanottajia tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvia kolmansia osapuolia.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteritietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen tässä selosteessa aiemmin määriteltyjen tarpeiden toteuttamiseksi.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisterin tietosisältöä hallinnoidaan palveluntarjoajien ylläpitämissä tietojärjestelmissä: Keypro (asiakastiedot, sopimukset) ja Rondo (laskutus). Keypro Oy:n palvelusta erillinen tietosuojaseloste.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmien käyttöoikeuksia työtehtävän mukaisesti, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

Rekisterinpitäjän ja palveluntarjoajan kesken on tehty sopimukset tietosuojasta ja tekniseen ympäristöön liittyvistä vaatimuksista.

Palveluntarjoajan hoitavat rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.