Suoraan sisältöön

Kohdeavustukset

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
30.9.2020

1. Rekisterin nimi

Kohdeavustukset

2. Rekisterinpitäjä

Enonkosken kunta (0163687-9)
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

3. Rekisteriasioita käsittelevä henkilö

Toimistosihteeri
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski
p. 044 345 3020

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Enonkosken kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kohdeavustusten ja perustoimintatukien hallinnointi (hakemukset, päätökset ja avustusten maksaminen).

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on julkisen vallan käyttäminen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019)

6. Rekisterin tietosisältö

Kohdeavustukset ja perustoimintatuki

  • hakijan perus- ja yhteystiedot (nimi, syntymäaika, osoite, sähköposti, puhelinnumero) sekä pankkitilin numero

7. Henkilötietojen tietolähteet

Hakijalta itseltään kohdeavustus- ja perustoimintatuki -lomakkeilla.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Enonkosken kunnan työntekijät, joilla on työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset oikeudet tietoihin.

Henkilötiedon käsittelijänä toimii myös sopimuksenmukaiset tietojärjestelmätoimittajat ja taloushallinnon palveluiden tuottaja.

9. Henkilötietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolisille tahoille.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kunnan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Säilytysajan perusteena on:
Kuntaliiton suositukset

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Avustuspäätökset tehdään viranhaltija- tai lautakuntapäätöksinä asianhallintajärjestelmässä ja maksatus taloushallinnon palveluntuottajan tietojärjestelmässä.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmän käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

Rekisterinpitäjän ja järjestelmäntoimittajien kesken on tehty sopimus tietosuojasta ja tekniseen ympäristöön liittyvistä vaatimuksista. Järjestelmäntoimittaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.