Suoraan sisältöön

Kotoutumispalvelut

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
2.12.2022

1. Rekisterin nimi

Kotoutumispalveluiden asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Enonkosken kunta (0163687-9)
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

3. Rekisteriasioita käsittelevä henkilö

Työllisyyspalveluiden päällikkö
Olavinkatu 27 G, 57130 Savonlinna

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Enonkosken kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tukea maahanmuuttajien kotoutumista uuteen ympäristöön. Palvelun yhteydessä sovitaan toimenpiteistä, joiden tavoitteena on tukea kotoutettavan mahdollisuuksia hankkia riittävä kielitaito sekä muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä edistää mahdollisuuksiasi osallistua yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan. Palvelun toteuttamiseksi tehdään kotouttamissuunnitelma.

Rekisterin ylläpidon oikeusperuste on lakisääteinen tehtävä.

Keskeinen lainsäädäntö:
Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010.

6. Rekisterin tietosisältö

  • kotouttamispalveluiden asiakkaiden henkilötiedot ja kotouttamissuunnitelma

Rekisteritiedot ovat osittain salassa pidettäviä.

Salassapidon peruste:
Julkisuuslaki (621/1999, 24§)

7. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta, väestötietojärjestelmästä, Kelalta, Etelä-Savon hyvinvointialueelta ja TE-hallinnolta.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Savonlinnan kaupungin kotouttamispalveluiden työntekijät, joilla on sopimuksen ja työtehtävien mukainen käyttöoikeus rekisteritietoihin.

9. Henkilötietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan lakiin tai suostumukseen perustuen

  • lähettävälle taholle
  • toiminnan järjestäjille
  • julkisrahoitteisten projektien rahoittajille tai muille vastaaville julkishallinnon edustajille.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kunnan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Säilytysperuste:
Kuntaliiton suositukset

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Savonlinnan kaupungin kotouttamispalveluiden tietojärjestelmä.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja aineistoa saa käsitellä vain henkilöt, joilla työtehtävien mukainen oikeutus rekisteritiedon käsittelyyn.