Suoraan sisältöön

Luottamushenkilötoiminta

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
25.9.2020

1. Rekisterin nimi

Luottamushenkilötoiminta

2. Rekisterinpitäjä

Enonkosken kunta (0163687-9)
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

3. Rekisteriasioita käsittelevä henkilö

Toimistosihteeri
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski
p. 044 345 3017

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Enonkosken kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Luottamushenkilöiden tiedot toimielinten toimintaa sekä tiedottamista varten. Rekisteri on tarkoitettu kunnan sisäiseen käyttöön.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lakisääteinen ja suostumukseen perustuva.

Keskeinen lainsäädäntö:
Kuntalaki (410/2015)

6. Rekisterin tietosisältö

Luottamushenkilöiden toimielin, luottamustehtävä, puolue, jota edustaa sekä nimi, ammatti ja yhteystiedot.

7. Henkilötietojen tietolähteet

Tietolähteenä pääsääntöisesti lomake, jonka luottamushenkilö itse täyttää.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Enonkosken kunnan työntekijät, joilla työtehtävien mukaiset käyttöoikeudet luottamushenkilörekisteriin.

9. Henkilötietojen luovutukset

Luottamushenkilöiden nimi, sähköpostiosoite ja puolue julkaistaan kaupungin internetsivustolla. Muut yhteystiedot kuten osoite ja puhelinnumero julkaistaan luottamushenkilön antamalla suostumuksella.

Ei muita säännönmukaisia luovutuksia.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Luottamushenkilörekisterit säilytetään pysyvästi.

Säilytysajan perusteena on:
Kansallisarkiston määräykset
Kuntaliiton suositukset

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Tietojen ylläpito toteutetaan MS Office -työkaluilla.

Tiedot on suojattu Enonkosken kunnan tietoturvakäytänteiden mukaisesti. Rekisterin käyttö on rajoitettu niille henkilöille, jotka tarvitsevat sitä työtehtäviensä perusteella. Henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.