Suoraan sisältöön

Työelämäpalvelut

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
10.3.2022

1. Rekisterin nimi

Työelämäpalveluiden asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Enonkosken kunta (0163687-9)
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

3. Rekisteriasioita käsittelevä henkilö

Työnsuunnittelija
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Enonkosken kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kunnan työllisyyttä edistävän toiminnan/palveluiden järjestäminen ja ylläpito (asiakaspalvelu, päätökset ja maksatus, toiminnan seuranta ja arviointi sekä tilastointi).

Rekisteri pitää sisällään myös työllistymishankkeiden hallinnoinnin sekä Kelan työmarkkinatukilistauksen.

Rekisterin ylläpidon oikeusperuste on lakisääteinen, yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen ja myös suostumukseen perustuva.

Keskeinen lainsäädäntö:
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001)
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
(1369/2014)

6. Rekisterin tietosisältö

  • asiakastiedot: nimi, syntymäaika/sosiaaliturvatunnus, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, siviilisääty, ammatti, äidinkieli, kansalaisuus, perhetiedot, nimenmuutokset, työttömyyttä koskevat tiedot, osaaminen, koulutus- ja työhistoria, etuudet, asiakkuutta koskevat tiedot
    (kuten läsnäolopäivät Patella) sekä laskutustiedot
  • kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta sekä miltä ajalta
  • palkkatukityöllistettyjen nimi, osoite, työpaikka, ajanjakso, palkka sivukuluineen
  • hakemus- ja vireillepanotiedot: pvm, lähettäjä, aihe

Rekisteritiedot ovat osittain salassa pidettäviä.

Salassapidon peruste:
Julkisuuslaki (621/1999, 24§)

7. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta, väestötietojärjestelmästä, Kelalta, Etelä-Savon hyvinvointialueelta ja TE-hallinnolta.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Enonkosken kunnan työntekijät, joilla työtehtävien mukaiset käyttöoikeudet työelämäpalveluiden rekisteritietoihin.

9. Henkilötietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan lakiin tai suostumukseen perustuen

  • lähettävälle taholle
  • toiminnan järjestäjille
  • julkisrahoitteisten projektien rahoittajille tai muille vastaaville julkishallinnon edustajille.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kunnan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Säilytysperuste:
Kuntaliiton suositukset

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Ei sähköistä ylläpitojärjestelmää.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja aineistoa saa käsitellä vain henkilöt, joilla työelämäpalveluiden työtehtävien mukainen oikeutus rekisteritiedon käsittelyyn.