Suoraan sisältöön

Väestötiedot

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
30.9.2020

1. Rekisterin nimi

Väestötiedot

2. Rekisterinpitäjä

Enonkosken kunta (0163687-9)
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

3. Rekisteriasioita käsittelevä henkilö

Toimistosihteeri
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski
p. 044 345 3026

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Enonkosken kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Enonkosken kunnassa kirjoilla olevan väestön henkilötietojen käyttäminen viranomaistoimintaa varten.

Käsittelyn oikeusperuste on lakisääteinen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Julkisuuslaki (621/1999)
Kuntalaki (410/2015)
Väestötietolaki (661/2009)

6. Rekisterin tietosisältö

Henkilön sukunimi ja etunimet, osoitetiedot, kansalaisuus, äidinkieli, syntymäaika, syntymäkunta, kuolinpäivä, henkilötunnus, sukupuoli, ammatti, asumistunnus, samassa osoitteessa asuvat, edelliset asuinpaikat sekä kuntaan/kunnasta muuttopäivä.

Rekisteritiedot ovat osittain salassa pidettäviä.

Salassapidon peruste:
Väestötietolaki (661/2009)
Julkisuuslaki (621/1999, 24§)

7. Henkilötietojen tietolähteet

Digi- ja väestöviraston väestörekisteri.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Enonkosken kunnan työntekijät, joilla työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset käyttöoikeudet väestörekisteritietoihin.

Käsittelijänä toimii myös järjestelmätoimittaja, joka toteuttaa Digi- ja väestötietoviraston tuottaman muutostietoaineiston päivittämisen järjestelmään säännöllisesti joka toinen viikko.

9. Henkilötietojen luovutukset

Henkilölle ja yhteisölle luovutetaan väestötietojärjestelmästä tietoja, joita nämä tarvitsevat oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa toteuttamiseksi.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterin tietosisältö päivittyy joka toinen viikko Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä. Henkilötietoihin kohdistuvat historiatiedot kuten osoitemuutokset (kunnassa/kuntaan/kunnasta) ja kuolintieto säilyvät rekisterissä sen elinkaaren ajan. Rekisterin elinkaari katkeaa ja historiatieto poistuu, jos DVV:ltä tilataan uusi perusaineisto ja alkaa rekisterin uusi elinkaari.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Kunnan väestötietoja käsitellään KuntaNet -järjestelmässä.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmän käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

Rekisterinpitäjän ja järjestelmäntoimittajien kesken on tehty sopimus tietosuojasta ja tekniseen ympäristöön liittyvistä vaatimuksista. Järjestelmäntoimittaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Rekisteristä ei ole manuaalista aineistoa.