Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
30.9.2020

1. Rekisterin nimi

Varhaiskasvatuksen järjestäminen

2. Rekisterinpitäjä

Enonkosken kunta (y-tunnus 0163687-9)
Sivistystoimi / varhaiskasvatus
Enonkoskentie 3 58175 Enonkoski

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Päiväkodin johtaja
Tervarannantie 7, 58175 Enonkoski
p. 044 345 3034

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Enonkosken kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 044 345 3045

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Varhaiskasvatuksen järjestämisen ja siihen liittyvien tukitoimien, kuten varhaiskasvatussuunnitelmien, asiakasmaksujen ja lasten läsnäolo tietojen hallinnointi.

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on lakisääteisen velvoitteen toteuttaminen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Varhaiskasvatuslaki (540/2018)
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009)

6. Rekisterin tietosisältö

Lasten tiedot:

  • nimi, henkilötunnus, osoite
  • läsnäolo tietojen kirjaaminen Enonkosken päiväkodissa

Huoltajien tiedot:

  • nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, perheen koko ja kokoonpano, lapsen sisarusten henkilötiedot sekä huoltajien tulotiedot

Laskutustiedot

Järjestelmästä tuotetetaan em. tietoja sisältäviä tilastoja, raportteja ja tulosteita tarpeen mukaan ja niitä käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti hyvää tiedonhallintatapaa noudattaen.

Rekisterin tietosisältö on osittain salassa pidettävää.

Salassapidon perusteena:
Julkisuuslaki (621/1999, § 24)

7. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan huoltajilta hakemuksen jättämisen yhteydessä.
Henkilötiedot päivitetään Digi- ja väestötietoviraston väestörekisteristä viikoittain.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Enonkosken päiväkodin johtaja ja lastentarhanopettaja sekä sivistystoimiston toimistosihteeri, joilla on työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset oikeudet tiettyihin henkilötietoihin.

Käsittelijöinä toimivat myös sopimusten mukaiset tietojärjestelmän sekä taloushallinnon palveluiden toimittajien edustajat.

9. Henkilötietojen luovutukset

  • Kela:lle kuukausittain varhaiskasvatuksessa aloittaneiden ja lopettaneiden henkilötunnukset.
  • Lasten ja huoltajien sekä henkilökunnan tiedot Opetushallituksen kansalliseen varhaiskasvatuksen tietovarantoon (Varda).

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Tietojen säilyttämisessä noudatetaan arkistonmuodostussuunnitelmaa, arkistolaitoksen kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä sekä lainsäädäntöä.

Säilytysperuste:
Kansallisarkiston ohjeistukset.
Kuntaliiton suositukset.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Varhaiskasvatuksessa käytetään Daisy Varhaiskasvatusohjelmaa sekä sopimuksenmukaisen taloushallinnon palveluntuottajan järjestelmäratkaisua.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmän käyttöoikeuksia erilaisten käyttäjäroolien avulla, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

Rekisterinpitäjän ja järjestelmäntoimittajien kesken on tehty sopimus tietosuojasta ja tekniseen ympäristöön liittyvistä vaatimuksista. Järjestelmäntoimittaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.