Suoraan sisältöön

Venepaikat

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
30.9.2020

1. Rekisterin nimi

Venepaikkarekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Enonkosken kunta (0163687-9)
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

3. Rekisteriasioita käsittelevä henkilö

Toimistosihteeri
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski
p. 044 345 3026

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Enonkosken kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Venepaikkojen varausjärjestelmän ylläpitäminen ja laskutustietojen kerääminen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste perustuu asiakkaan ja kunnan väliseen sopimukseen venepaikan käytöstä.

Keskeinen lainsäädäntö:
Vesihuoltolaki (119/2001)
Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn nimi, osoite ja venepaikka sekä rekisteröitävästä veneestä rekisteritodistusjäljennös.

7. Henkilötietojen tietolähteet

Yksityishenkilön antamat tiedot hakemuksella, suullisesti tai sähköpostin avulla.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Kunnan työntekijät, joilla on työtehtävien mukaiset oikeudet käsitellä rekisteritietoa sekä kunnan asiakaslaskutusta toteutettava sopimuksenmukainen palveluntuottaja.

9. Henkilötietojen luovutukset

Ei säännönmukaista luovutusta.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin rekisteröity on asiakassuhteessa rekisterinpitäjään. Asiakassuhteen päätyttyä henkilötiedot poistetaan.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisterin ylläpito kunnassa Excel-tiedostossa ja laskutustietojen käsittely sopimuksenmukaisen palveluntuottajan tietojärjestelmässä.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla rekisterin käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä
suojaustoimia.

Rekisterinpitäjän ja laskutuspalveluntuottajan kesken on tehty sopimus tietosuojasta ja tekniseen ympäristöön liittyvistä vaatimuksista. Palveluntuottaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.