Suoraan sisältöön

Vesihuolto

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
30.9.2020

1. Rekisterin nimi

Vesihuollon järjestäminen

2. Rekisterinpitäjä

Enonkosken kunta (0163687-9)
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

3. Rekisteriasioita käsittelevä henkilö

Toimistosihteeri
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski
p. 044 345 3026

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Enonkosken kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Vesihuoltolaitoksen asiakassuhteen hoitaminen: asiakastietojen ylläpito, liittymissopimusten hallinta, vesi- ja jätevesilaskutuksen ja maksunvalvonnan hoitaminen, kulutustietojen seuraaminen sekä vesimittaritiedot.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste perustuu sopimukseen ja asiakassuhteeseen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Vesihuoltolaki (119/2001)
Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakas- ja laskutustiedot: nimi, henkilötunnus / y-tunnus, kiinteistön kiinteistötunnus ja mittarin sijaintipaikka (esim. kiinteistön osoite ja kiinteistötunnus sekä mittarin sijaintipaikka), osoite ja laskutusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä suoramaksu ja verkkolaskutiedot.

7. Henkilötietojen tietolähteet

Rekisteröity ja pankki.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Enonkosken kunnan teknisen toimen työntekijät, joilla on työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset oikeudet rekisteritietoihin. Käsittelijöinä toimivat myös Keypro -sovellustoimittaja sekä kunnan asiakaslaskutusta toteutettava sopimuksenmukainen palveluntuottaja.

9. Henkilötietojen luovutukset

Ei säännönmukaista luovutusta.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kunnan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Säilytysajan perusteena on:
Kansallisarkiston määräykset
Kuntaliiton suositukset

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Asiakas- sekä liittymätiedot KeyAqua-sovellutuksessa. Laskutuksen käytössä sopimuksenmukaisen palveluntuottajan tietojärjestelmä.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmän käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä
suojaustoimia.

Rekisterinpitäjän ja järjestelmäntoimittajien kesken on tehty sopimus tietosuojasta ja tekniseen ympäristöön liittyvistä vaatimuksista. Järjestelmäntoimittaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.