Suoraan sisältöön

Yhteydenotot ikäihmisiin

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
1.10.2020

1. Rekisterin nimi

Yhteydenotot ikäihmisiin

2. Rekisterinpitäjä

Enonkosken kunta (0163687-9)
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Kunnanjohtaja
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski
p. 044 345 3012

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Enonkosken kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja yhteystietoineen käytetään poikkeustilanteen aikaisissa yhteydenotoissa kunnan ikäihmisiin kartoitettaessa heidän selviytymistä.

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on kansanterveyteen liittyvä yleinen etu ja rekisteröidyn elintärkeiden etujen turvaaminen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Julkisuuslaki (621/1999)
Kuntalaki (410/2015)
Valmiuslaki (1552/2011)

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kunnan ikäihmisten (70 ja sitä vanhemmat) henkilötiedot (nimi, osoite, puhelinnumero) ja tarvittaessa avuntarpeen tiedon sekä asiakkaan suostumuksen, jos tietoja luovutetaan ulkopuoliselle taholle.

Osa rekisterin sisällöstä on salassa pidettävää.

Salassapidon perusteena:
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, § 24)
Erityslainsäädännön salassapitovelvoitteet

7. Henkilötietojen tietolähteet

Henkilötiedot saadaan kunnan väestörekisteristä, puhelinyhteystiedot Fonecta Callerilta ja muu tietosisältö asianosaisilta itseltään tai hänen läheiseltään.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Enonkosken kunnan työntekijät, joiden työtehtäviin kuuluu kartoittaa ikäihmisten selviytymistä poikkeustilanteessa.

9. Henkilötietojen luovutukset

Asiakkaan suostumuksella ulkopuolisille avun-/palveluntarjoajille.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään poikkeustilanteen päättymisen jälkeisen vuoden loppuun.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Ei sähköistä tietosisältöä.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.