Suoraan sisältöön

Yksityistierekisteri

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
30.9.2020

1. Rekisterin nimi

Yksityistierekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Enonkosken kunta (0163687-9)
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

3. Rekisteriasioita käsittelevä henkilö

Toimistosihteeri
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski
p. 044 345 3026

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Enonkosken kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Enonkosken teknisen lautakunnan myöntämän avustuksen maksaminen.

Käsittelyn oikeusperuste on lakisääteinen tehtävä.

Keskeinen lainsäädäntö:
Yksityistielaki 560/2018 § 84

6. Rekisterin tietosisältö

Yksityistien ja yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite sekä tien käyttöyksikkötunnus ja tien perustiedot.

7. Henkilötietojen tietolähteet

Avustushakemus, tiekuntien toimihenkilöt, Maanmittauslaitos ja KuntaNet.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Teknisen toimiston toimistosihteeri ja avustushakemuksen käsittely teknisessä lautakunnassa.  Käsittelijöinä toimii myös kunnan asiakaslaskutusta toteutettava palveluntuottaja.

9. Henkilötietojen luovutukset

Tiekunnan yhteyshenkilön tieto luovutetaan tien osakkaalle.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Avustushakemukset säilytetään 10 v.

Säilytysperuste:
Kuntaliiton suositukset

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisterin ylläpito kunnassa Excel-tiedostossa ja laskutustietojen käsittely sopimuksenmukaisen palveluntuottajan tietojärjestelmissä.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla rekisteritiedon käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

Rekisterinpitäjän ja sopimuksenmukaisen palveluntuottajan kesken on tehty sopimus tietosuojasta ja tekniseen ympäristöön liittyvistä vaatimuksista. Palveluntuottaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Paperiaineistot säilytetään lukitussa huoneessa sekä lukitussa keskusarkistossa.