Suoraan sisältöön

Yrityspalvelut

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
1.10.2020

1. Rekisterin nimi

Yrityspalveluiden markkinointi kunnan verkkosivuilla

2. Rekisterinpitäjä

Enonkosken kunta (0163687-9)
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

3. Rekisterin vastuuhenkilö / rekisteriasioita käsittelevä henkilö

Elinvoimakoordinaattori

p. 044 3453014

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Enonkosken kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötiedon käsittelyn tarkoitus on kunnan yritysten ja niiden yhteystietojen markkinointi.

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on yleinen etu ja julkisen vallan käyttäminen.

6. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen ja sen yhteyshenkilön nimi, yhteystietoineen (osoite, puhelinnumero ja sähköposti).

7. Henkilötietojen tietolähteet

Yrityksen antamat tiedot suullisesti tai sähköpostin avulla.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Kunnan työntekijät, joilla on työtehtävien mukaiset oikeudet käsitellä rekisteritietoa sekä kunnan verkkosivustoa ylläpitävä sopimuksenmukainen palveluntuottaja.

9. Henkilötietojen luovutukset

Rekisteritiedot ovat julkisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteritietoja käsitellään niin kauan kunnes rekisteröity ilmoittaa tiedot poistettavaksi tai kun kunta toteaa tiedot tarpeettomaksi.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisteriä ylläpidetään kunnan verkkosivustoa toimittaman sopimuksenmukaisen palveluntuottajan järjestelmässä.

Rekisterin suojaukseksi toteutetaan rekisterin ylläpidon käyttöoikeusmäärittelyt, asianmukaiset päivitykset sekä verkkotekniset suojaustoimet.

Rekisterinpitäjän ja verkkosivuston ylläpitotoimittajan kesken on tehty sopimus tietosuojasta ja tekniseen ympäristöön liittyvistä vaatimuksista. Palveluntuottaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Rekisteristä ei synny paperiaineistoa.